Lithuanian University of Health Sciences

说明

查看官方信息

课程 语言
医学 英语
英语
药学 健康科学理学硕士,药剂师
兽医学
护理 英语
职业疗法 英语
英语
公共卫生 英语
英语
英语
英语
食品科学 英语
动物科学 英语
英语

位置

考纳斯

Address
A. Mickevičiaus g. 9, LT 44307 Kaunas
考纳斯, 考纳斯县, 立陶宛